Archiwum

7-6-2009

Święci Karmelu - BŁ. ANNA OD ŚW. BARTŁOMIEJA, DZIEWICA


Anna Garcia urodziła się 10 października 1549 roku w Almendral w hiszpańskiej Kastylii. W roku 1570 sama św. Teresa od Je­zusa przyjęła ją do pierwszego klasztoru reformowanego, pod wezwaniem św. Józefa w Avila, w którym złożyła śluby zakonne. Św. Teresa wybrała ją również na swą towarzyszkę w podró­żach fundacyjnych oraz infirmerkę. Następnie Anna stała się propagatorką i krzewicielką ducha Świętej Matki we Francji i Flandrii, okazując się prawdziwą córką Kościoła. Słynęła z gorli­wości o zbawienie dusz. Zmarła w Antwerpii 7 czerwca 1626 roku. Do grona błogosławionych zaliczył ją papież Benedykt XV w roku 1917.
ROZWAŻANIE
O nieskończona dobroci! Jakiż wstyd wywołują w nas sło­wa, czyny i cierpliwość, którymi codziennie nas obdarzasz.
(bł. Anna od św. Bartłomieja)
Bóg w swojej ojcowskiej dobroci nieustannie pochyla się nad każdym człowiekiem, poucza, podtrzymuje, karmi w drodze, prowadzi przez radości i trudy jego życia. O tym przypomina Chrystus w swojej Ewangelii o Opatrzności Bożej. Ta prawda jest jedną z podstawowych prawd wiary. Jest nieustannym cudem tak powszednim, że wielu nawet go nie zauważa. Człowiek sieje jedno ziarno pszenicy, któ­remu Bóg dał niezwykłą moc owocowania, i może zebrać z niego kilkadziesiąt ziaren. Bóg troszczy się o wróble na dachu, okrywa swym pięknem lilie polne, a szczególnie troszczy się o człowieka (Mt 6, 25-34). Z tej prawdy o Bo­żej Opatrzności wynika potrzeba wnikania w zamysły Boga wobec siebie. Jeśli Bóg kieruje wszystkim i wszystko jest zależne od Niego, człowiek powinien pytać, czego Bóg chce od niego, czyli nieustannie poszukiwać Jego woli, a odczytaną wypełniać. Pomocą w tym poszukiwaniu jest na pewno słowo Boże, a siłą - łaska Boża oświecająca umysł i umacniająca wolę, która zawsze towarzyszy człowiekowi. Obdarzony łaską człowiek sam szuka, znajduje i podejmuje realizację postawionych mu zadań. Są jednak doświadcze­nia, które zaskakują człowieka, takie jak różnego rodzaju cierpienia, choroby, przykrości ze strony drugich, niespra­wiedliwości, kataklizmy itp. Człowiek nie ma wpływu na ich zaistnienie czy usunięcie; czuje się w nich zagubiony, bezradny. Nieraz stawia Bogu pytanie: dlaczego? Jednym z podstawowych aktów wiary w Opatrzność Bożą jest peł­ne zawierzenie Bogu we wszystkim, co człowieka spotyka, a czego w danej chwili nie rozumie. Z zawierzenia dobroci Ojca wynika przyjmowanie wszystkiego, dobrego i trudne­go, życia i śmierci, z rąk Boga. On jeden wie najlepiej, cze­go człowiekowi potrzeba, i dopuszczając doświadczenie cierpienia, udzieli łaski do zniesienia go, a nawet odnalezie­nia w nim dobra dla siebie.
Bł. Anna została wprowadzona w wiarę przez religij­nych rodziców, którzy byli prostymi ludźmi żywiącymi żar­liwe nabożeństwo do Matki Bożej. Wspólnie z dziećmi od­mawiali pacierz i różaniec oraz codziennie uczęszczali na Mszę św. W wieku dwudziestu jeden lat odczytała jako wolę Bożą powołanie do Karmelu. Przyjęła ją sama św. Te­resa od Jezusa, której później towarzyszyła w fundacyjnych podróżach i sekretarzowała. Wsparta przez wiarę, w ciągu jednej nocy nauczyła się pisać. Zaznała wielu przykrych doświadczeń związanych ze sprawami zreformowanego Karmelu, tak w Hiszpanii, jak i we Francji. Zawsze jednak pozostała niezachwiana w wierze w dobroć Boga. Ta wiara była dla niej światłem na trudnych drogach życia. W tej wie­rze wchodziła w zamysły Boga, wybierała tylko to, co wi­działa jako Jego wolę. Umiłowała i praktykowała wolę Bożą zawsze, we wszystkim i w każdym wypadku.
Bóg jest Ojcem. Nieustannie troszczy się o człowieka i nigdy nie wypuszcza go ze swej opieki. Człowiek wierzący odkrywa tę prawdę w historii Zbawienia, szczególnie w ży­ciu i słowach Jezusa Chrystusa. Pragnie wypełniać poznaną wolę Boga, w pełni i we wszystkim zawierzyć Bogu pełne­mu dobroci. W ramionach Bożych czuje się bezpiecznie.
opr. o. Dominik Wider OCD

« wstecz
Wróć do Aktualności

Polecamy

Chmielnik Starostwo e-religijne.pl Głos Karmelu Nasze Loreto Szkoła Loreto Nasza Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09