CHRZEST, ŚLUB, POGRZEB


Dokumenty, które potrzeba przedstawić w kancelarii parafialnej, etc.

CHRZEST
O chrzest dla dziecka proszą Kościół rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele! Kościół Rzymskokatolicki chrzci dzieci rodziców wierzących, którzy dają gwarancję wychowania dziecka do żywej wiary.Rodzice powinni starać się, w zwyczajnych warunkach, nie zwlekać ze zgłoszeniem dziecka do Chrztu św. w kancelarii parafialnej.
Chrztu św. udzielamy dzieciom naszych parafian. W innym przypadku potrzebne jest pozwolenie ks. proboszcza miejsca zamieszkania rodziców.
Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka w odpowiednim czasie przed planowaną datą chrztu (najpóźniej 2-3 tygodnie wcześniej).
Do kancelarii przynoszą:
1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
2. Podają dokładne dane o sobie (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód, adres zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego)
3. Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania)
4. Rodzice chrzestni, jeżeli nie są naszymi parafianami, dostarczają przez rodziców dziecka zaświadczenie od własnego ks. proboszcza, że są zdatni do pełnienia tego zadania.
ABY OCHRZCIĆ DZIECKO NALEŻY:
- Wybrać odpowiednich rodziców chrzestnych i stosowne chrześcijańskie imię (imiona) dla dziecka,
- Zapisać dziecko w kancelarii parafialnej najlepiej na 2 -3 tygodnie przed chrztem,
- Zakupić świecę chrzcielną i białą szatę,
- Przygotować się duchowo poprzez sakrament pokuty i pojednania.
Można wypożyczyć sobie u o. proboszcza w Kancelarii stosowną lekturę na temat chrztu św.
W przypadku związków niesakramentalnych (tzw. „bez przeszkód”) Kościół ma prawo odmówić udzielenia sakramentu chrztu świętego, gdyż rodzice nie gwarantują wychowania dziecka w wierze katolickiej.
Zanim dziecko zostanie ochrzczone, najpierw Rodzice lub jedno z Rodziców powinno przyjść do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania i zapisać dziecko do chrztu św.
WYMAGANIA W STOSUNKU DO CHRZESTNYCH (kan. 874):
– powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,
– wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi, – ukończyli 16 rok życia,
– są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania, prowadzą życie eucharystyczne, żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,
– nie zaciągnęli kary kościelnej,
– nie są rodzicami naturalnymi dziecka.
Zdatność osoby do funkcji chrzestnego potwierdza jego własny proboszcz. Wymagania kanoniczne jasno wskazują, że należy zerwać z praktyką wybierania na chrzestnych ludzi przypadkowych lub przygodnych, zwłaszcza kierując się względami towarzyskimi, świeckimi bądź materialnymi.
Chrzestni mają bowiem w czasie liturgii i w życiu codziennym otwarcie i prawdziwie wyznawać wiarę oraz odpowiedzialnie zatroszczyć się o wychowanie religijne chrześniaka.
Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego, w związkach niesakramentalnych lub np. młodzieży lekceważącej i zaniedbującej obowiązek katechizacji.
Rodzice powinni się odpowiedzialnie zatroszczyć o chrzest dla swoich dzieci. Nieuzasadnione odkładanie chrztu może pozbawić człowieka pełni łaski, zjednoczenia z Bogiem, a w konsekwencji daru zbawienia. Chrystus bowiem ustanowił ten sakrament, aby on stanowił niejako bramę przez którą człowiek wchodzi w tajemnice Bożej mocy i wiecznego życia. Dla rodziny przez długi czas nowo ochrzczony jest najprawdziwszą świątynią, w której mieszka Bóg. Taki stan zobowiązuje rodzinę i wszystkich mieszkańców do autentycznego życia chrześcijańskiego, a w konsekwencji do dziękczynienia za odradzającą moc Jezusa Zbawiciela.

MAŁŻEŃSTWO
Zwyczajnie mogą go przyjąć ci narzeczeni, którzy:
- w świetle wiary rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem życiowym,
- ukończyli 18 lat i przynajmniej jedno z nich mieszka na terenie naszej parafii. W innym wypadku potrzebne jest upoważnienie od proboszcza jednego z narzeczonych,
- przeszli przygotowanie chrześcijańskie i małżeńskie.
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym dniem przyjęcia sakramentu małżeństwa. Powinni wówczas dostarczyć:
1. Dowody osobiste;
2. Aktualne (czyli z datą wystawienia do 3 miesięcy wstecz) świadectwa chrztu, jeżeli nie byli chrzczeni w parafii Piotrkowice. W tych metrykach powinna się znaleźć adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu);
3. Ostatnie świadectwo stwierdzające ukończenie katechizacji;
4. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej;
5. Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzicielskiej;
6. Trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno-prawnymi, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
7. Dane personalne świadków (imię i nazwisko, datę urodzenia, zawód, adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.

POGRZEB
Dokumenty, które potrzeba przedstawić w kancelarii parafialnej:
1. Odpis skrócony aktu zgonu;
2. Kartę zgonu, wydaną w celu pochowania zwłok;
3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeżeli Zmarły przed śmiercią przyjął sakramenty poza parafią lub w szpitalu i wydano takie poświadczenie.
4. W przypadku, kiedy zmarły nie mieszkał w naszej parafii, zaświadczenie od proboszcza parafii zamieszkania zmarłego, że nie istnieją przeszkody do katolickiego pochówku w parafii w Piotrkowicach.

« wstecz

Polecamy

Starostwo Nasza Szkoła Chmielnik Nasze Loreto Głos Karmelu e-religijne.pl Loreto Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09