Wkrótce

Św. Teresa od Jezusa, Doktor Kościoła


Teresa de Ahumada, wielka Święta Zakonu Karmelitańskiego, urodziła się 28 marca 1515 roku w Avila w Hiszpanii. W wieku dwudziestu lat wstąpiła do klasztoru Wcielenia w Avila i uczyni­ła wielkie postępy na drodze ewangelicznej doskonałości. Kiedy podjęła się reformy Zakonu, spotkały ją liczne trudności i sprzeci­wy. Umocniona łaską Bożą, wszystko mężnie zniosła dla miłości Pana. W 1562 roku założyła w Avila pierwszy klasztor swej refor­my i przyjęła w nim imię Teresy od Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma, w których ukazała drogę do zjednoczenia z Bogiem i da­ła świadectwo głębokich przeżyć mistycznych. Zmarła w Alba de Tormes 15 października 1582 roku. Kanonizował ją papież Grze­gorz XV w 1622 roku, zaś Paweł VI27 września 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła powszechnego.


 
 
ROZWAŻANIE
Jestem córką Kościoła (...). Czułam, że oddawszy się bez podziału modlitwie za tych, którzy bronią Kościoła, za ka­znodziejów, teologów (...), będziemy wedle możności wspo­magały tego Pana Naszego.
(św. Teresa od Jezusa)
      Kiedy w krajach od wieków katolickich widzi się w ko­ściołach tylko jedną trzecią ochrzczonych albo i mniej, po­wstaje pytanie: czym dla uznających się za katolików jest Kościół? Podobne pytanie samo się nasuwa, gdy w tych krajach wzrasta liczba rozwodów, uchwala się ustawy o za­bijaniu nienarodzonych, mówi się o eutanazji czy zauważa się, że wielu przyjmuje relatywizm teologiczny oraz wyzna­je synkretyzm religijny.
     Św. Teresa od Jezusa żyła w okresie reformacji, a więc rozłamu chrześcijaństwa na Zachodzie i wojen religij­nych. Wielu wówczas odstąpiło od Kościoła, wielu z nim walczyło. Dla św. Teresy Kościół to Jezus Chrystus ży­jący we wspólnocie wierzących. Tak samo widzieli go Ojcowie Soboru Watykańskiego II, wyznając, że „Kościół jest Chrystusem żyjącym wśród nas". Chrystus założył Kościół jako społeczność dążących do zbawienia. W nim ustanowił pasterzy, z papieżem na czele, przez których kie­ruje społecznością Kościoła. Za ten Kościół oraz za zba­wienie choćby jednej duszy Święta gotowa była tysiąc razy oddać życie. Doświadczając zła rozłamu, nieprzejedna­nego ataku na Kościół, odpadnięcia wielu od niego, podjęła wraz z siostrami życie w ścisłej klauzurze, obwarowane twardą ascezą, wypełnione wieloma godzinami modlitw, i ofiarowała to wszystko Kościołowi. Żyjąc w Kościele, od­czuwając z Kościołem, cierpiąc z powodu prześladowań Kościoła, modliła się o zbawienie wszystkich. To była wów­czas swego rodzaju nowość. Zjednoczenie własne z Bogiem w Trójcy Jedynym ceniła sobie nade wszystko. Stwierdzi jednak, że nie ma zjednoczenia z Bogiem bez zjednoczenia z bliźnimi. Troska o bliźnich, o ich zbawienie, o Kościół, który niesie zbawienie, jest podstawą zjednoczenia. Szcze­gólną troską obejmuje kapłanów, teologów, głoszących sło­wo Boże jako najbardziej narażonych na ataki przeciw­ników. Za nich oddaje swoje życie i do tego zachęca współ-siostry. Na łożu śmierci z radością wyzna: „Jestem córką Kościoła".
      Postawa św. Teresy powinna skłaniać do rachunku su­mienia wszystkich: wiernych Kościołowi, tych, którzy są

jedynie obserwatorami, a także tych, którzy wszystko pod­ważają w Kościele, również autorytet pasterzy Kościoła.

o. Dominik Wider ocd


« wstecz
Wróć do Aktualności

Polecamy

Nasze Loreto Głos Karmelu Szkoła e-religijne.pl Loreto Nasza Szkoła Chmielnik Starostwo

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09