Wkrótce

Uroczystość św. Rafała Kalinowskiego


Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie, i został inżynie­rem wojskowym. Po wybuchu powstania styczniowego przyłą­czył się do walczących i był jednym z przywódców. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany w roku 1864 na Syberię na dziesięć lat przymusowych robót. Po odzyskaniu wolności był wycho­wawcą Sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstą­pił do Zakonu Karmelitów Bosych i otrzymał imię Rafała od św. Józefa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w Czernej koło Krakowa. Odznaczał się wielką gorliwością w życiu zakon­nym i kapłańskim; niestrudzenie oddawał się posłudze sakramentu pokuty i kierownictwu duchowemu. Odnowił Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosła­wionych, a w 1991 roku ogłosił go świętym.


Nie unikać przystępowania do sakramentu pokuty świętej, ale owszem szukać oczyszczenia duszy z wiarą, ufnością, bez bojaźni.
(św. Rafał)
Człowiek, kiedykolwiek źle postąpi wobec drugiej oso­by, zwłaszcza jeśli jest to osoba mu bliska, odczuwa potrze­bę przeproszenia i otrzymania słowa lub znaku przebacze­nia. I jest to coś zwyczajnego w kontaktach międzyludz­kich. Zwyczajną rzeczą jest, niestety, sprawianie przykrości i czymś, na szczęście, zwyczajnym jest przebaczanie. Bóg jest naszym Stwórcą i Panem, i celem naszego życia. Z miłością, jaka nas z Nim powinna łączyć, wiąże się niesprawianie Mu przykrości, a skoro ona się zdarzy, przeproszenie Go. On, który jest Miłością gotową zawsze przebaczać, daje człowiekowi sakrament miłosiernego odpuszczenia popeł­nionych win. Odpuszczenie grzechów dokonuje się mocą przemieniającej łaski Boga. Zarazem sakrament pokuty jest źródłem poznania siebie, początkiem nowego życia i pracy nad sobą, przez udzielanie łask uczynkowych, oświecają­cych rozum i umacniających wolę, by człowiek mógł wier­nie wypełnić swoje postanowienia. Dla owocnej pracy nad sobą nie jest bez znaczenia, czy ktoś spowiada się raz w roku czy częściej.
Św. Rafał Kalinowski znał wartość sakramentu pokuty. Po swoim nawróceniu korzystał z tego sakramentu, kiedy tylko było to możliwe. Zachęcał wszystkich do spowiedzi częstej i dobrej. Kiedy został kapłanem, bardzo dużo spo­wiadał i z tego powodu został nazwany „męczennikiem konfesjonału". W swoich wskazaniach na temat sakramen­tu pokuty udzielił kilku rad dotyczących jego właściwego przebiegu: najpierw szukać oczyszczenia duszy z wiarą i uf­nością; oskarżyć się o popełnienie błędów i uchybień czy wypowiedzenie sądów niepotrzebnych; skierować do Boga prośbę o poznanie prawdy o sobie, tak jak sam Bóg ją widzi, i o skruchę, a także o zgadzanie się z wolą Bożą w przyjmo­waniu przykrych doświadczeń.

Jeśli człowiek prawdziwie miłuje Boga, miłość ta wydelikatnia jego sumienie i nie chce w niczym obrazić swej jedy­nej Miłości. Ma świadomość, że mógłby jeszcze mocniej miłować Boga. Stąd i poczucie winy. Sakrament pojednania daje mu łaskę uświęcającą, napełnia mocą i pozwala jeszcze pełniej i z większa ufnością trwać przy Bogu.


« wstecz
Wróć do Aktualności

Polecamy

Głos Karmelu Nasza Szkoła e-religijne.pl Nasze Loreto Loreto Szkoła Chmielnik Starostwo

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09